Щорічна науково-практична конференція
  PDF Друк E-mail  
 

«Основоположні принципи права як його ціннісні виміри» – так називалася науково-практична конференція, організована 22 травня 2012 року відділом теорії держави і права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.    dsc 0398

Особливістю цієї конференції був, з одного боку, дискусійний, полемічний характер виступів, присвячених найбільш актуальним проблемам сьогодення, а з іншого – виважений та толерантний обмін думками між корифеями юридичної науки та молодими вченими. Як зазначали науковці, в Україні необхідно активізувати дослідження фундаментальних проблем, спрямованих на розробку науково обгрунтованих підходів до законодавчого процесу та забезпечення поступального розвитку правової системи.   

Зміцнення авторитету закону в правовому просторі є першочерговим завданням як теоретиків права, так і практичних співробітників. На цьому, зокрема, наголосила в доповіді доктор юридичних наук, професор Наталія Оніщенко: «Сприймаючи як особливий режим законність, можна за певних умов закріплювати панування закону в суспільних відносинах, а отже, в усіх пов’язаних з державою політичних відносинах. Однак панування закону повинно розумітися лише в тому сенсі, що відносини повинні складатися законовідповідно, поведінка їх суб’єктів має враховувати потреби законодавства, а невиконання юридичних обов’язків призводитиме до передбаченої законом відповідальності».

   В цих умовах, на думку професора Н. Оніщенко, необхідно відроджувати повагу до принципу законності, що є першочерговим завданням представників вітчизняної науки. Посилаючись на наукові праці своїх колег, вона також зазначила, що «істотною вадою в дослідженні сутності верховенства права є відірваність цього поняття від реалій життя, надання йому значення самостійної абстрактної і містифікованої ідеї». Саме з цієї причини відбувається певне протиставлення між концепцією «верховенства права» і концепцією «верховенства закону».

   Актуалізує проблему законності й ситуація у сфері захисту наших прав і свобод: сьогодні в Україні системними є порушення прав на охорону здоров'я, судовий захист. Про це йшлося у виступі доктора юридичних наук Наталії Пархоменко, яка послалася на дані Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: кожне друге звернення до українського Омбудсмена стосувалося порушення права на справедливий суд, кожне третє – на порушення соціально-економічних прав громадян, кожне п'яте – на дії та бездіяльність співробітників органів  внутрішніх справ,  кожне десяте – органів прокуратури.   dsc 0401

    Окрім того, як стверджує Пархоменко, в нашій державі постійно відбувається порушення конституційних прав на своєчасну оплату праці (заборгованість із зарплати перевищила 1,3 млрд. грн.), охорону здоров'я та безоплатну медичну допомогу (обсяг бюджетних видатків на цю сферу сягає лише 50-60 відсотків мінімальної потреби). Ці та інші питання змушують правників звертатися до такого поняття, як конституційна законність – комплексне складне за змістом явище, що є невід’ємною характеристикою сучасної демократичної та правової держави, її конституційного ладу.

   dsc 0125З огляду на це учасники конференції акцентували увагу на кількох важливих моментах. По-перше, правотворчий процес і правореалізаційний процес (діяльність суб’єктів відносин щодо застосування норм права) мають відбуватися згідно з вимогами Конституції та законів України. Постійним має бути моніторинг законодавчого масиву з метою вчасного внесення об’єктивно необхідних змін і доповнень, усунення суперечностей та систематизації нормативно-правових актів. По-друге, передумовою конституційної законності є наявність конституційного законодавства (законів, прийняття яких передбачено нормами Конституції). dsc 0400
     При цьому важливе місце посідає якість законодавчої бази і відсутність колізій у нормативно-правових актах. По-третє, конституційна законність гарантується державою, про що свідчить імперативний характер викладення відповідних норм у самій Конституції з одного боку, а з іншого – вона розглядається як організаційно-правова гарантія забезпечення державного ладу. По-четверте, гарантією конституційної законності слугуватиме відповідальність не лише за діяльність (що суперечить нормам Конституції), а й бездіяльність. І, нарешті, по-п`яте, реалізація конституційної законності проявлятиметься  в ході діяльності суб’єктів суспільних відносин (органів державної влади і громадян).  

      На завершальному етапі цієї конференції відбулося нагородження молодих учених, аспірантів, здобувачів і студентів Почесною грамотою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України за найкращі наукові роботи (статті), які отримали призові місця.

У науковому заході прийняли участь провідні вчені-правознавці України, практичні фахівці, молоді учені, аспіранти та студенти із наступних тематик:

1.Вступне слово директора Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, академіка НАН України Шемшученка Юрія Сергійовича.

2. Принципи права в контексті розвитку загальної теорії держави і права

Зайчук Олег Володимирович (завідувач кафедри теорії держави і права Національного університету ім. Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України)

3. Принцип законності: наукові реалії сьогодення

Оніщенко Наталія Миколаївна (завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, член-кореспондент НАПрН України)

4. Ціннісні виміри права як феномена, регулюючого поведінку людини

Шевченко Ярославна Миколаївна (завідувач відділу проблем цивільного, трудового та підприємницького права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор)

5. Принципи кооперативного права

Семчик Віталій Іванович (завідувач відділу правових проблем аграрного, земельного та екологічного права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік НАПрН України)

6. Гуманізм як основоположна ідея сучасного правового світогляду

Гусарєв Станіслав Дмитрович (начальник кафедри теорії держави і права Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор)

7. Принципи права в компаративістському контексті

Тихомиров Олександр Деонисович (професор кафедри теорії держави і права Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор)

8. Принцип верховенства права чи принципи верховенства права?

Максимов Сергій Іванович (професор кафедри філософії Національного університету «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого», доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України)

9. Функції права: ціннісний та сутнісний виміри

Ковальський Віктор Семенович (президент видавничої організації «Юрінком Інтер», доктор юридичних наук, доцент)

10. «Покарання» та «намір» в канонічному праві: сподівання П’єра Абеляра

Шевченко Анатолій Євгенович (начальник кафедри теорії та історії держави та права Донецького юридичного інституту МВС України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України)

Туренко Олег Станіславович (старший викладач кафедри теорії та історії держави та права Донецького юридичного інституту МВС України, кандидат філософських наук)

11. Основоположні принципи соціальної держави

Стеценко Семен Григорович (завідувач кафедри державно-правових дисциплін Національної академії прокуратури України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України)

12. Принципи права: генеза, поняття, класифікація та реалізація

Колодій Анатолій Миколайович (начальник кафедри конституційного та міжнародного права Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор)

13. Конституція України та принципи соціальної держави

Лощихін Олександр Миколайович (завідувач кафедри теорії, історії держави і права та конституційного права Академії муніципального управління, доктор юридичних наук, доцент)

14. Принцип верховенства права: проблеми тлумачення та застосування в адміністративному праві

Андрійко Ольга Федорівна (завідувач відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України)

Нагребельний Володимир Петрович (заступник директора Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, кандидат юридичних наук, член-кореспондент НАПрН України)

Кисіль Людмила Євгеніївна (старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, кандидат юридичних наук)

Педько Юрій Сергійович (старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, кандидат юридичних наук)

Дерець Вікторія Анатоліївна (науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, кандидат юридичних наук)

Пухтецька Алла Альбертівна (науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, кандидат юридичних наук)

Кірмач Андрій Віталійович (молодший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, кандидат юридичних наук)

15. Засадничі принципи правотворчої діяльності як основа її ефективності

Плавич Володимир Петрович (завідувач кафедри загально-правових дисциплін та міжнародного права Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, доктор філософських наук, кандидат юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України)

Плавич Сергій Володимирович (помічник судді апеляційного суду Одеської області, кандидат юридичних наук)

16. Принципи місцевого самоврядування як ціннісний вимір сучасного муніципалізму в Україні

Батанов Олександр Васильович (старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, доцент)

17. Автономія: поняття, принципи, класифікація

Мяловицька Ніна Анатоліївна (професор кафедри конституційного права юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, доцент)

18. Основні принципи діяльності Конституційного Суду України: структурний вимір

Кампо Володимир Михайлович (суддя Конституційного Суду України, кандидат юридичних наук)

19. Принцип конституційної держави: погляди у майбутнє

Селіванов Анатолій Олександрович (Постійний представник Верховної Ради у Конституційному Суді України, завідувач відділу зв’язків з органами правосуддя Апарату Верховної Ради України, доктор юридичних наук, професор)

20. Поняття принципу конституційного гарантування прав місцевого самоврядування

Абасов Гафис Гасанович (доцент кафедри теорії та історії держави і права економіко-правового факультету в м. Сімферополь Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук)

21. Конституційний принцип рівності громадян у доступі до конституційного правосуддя

Айріян Крістіна Борисівна (провідний спеціаліст служби забезпечення діяльності Голови Конституційного Суду України та його заступників, аспірантка Національної академії внутрішніх справ)

22. Правосуддя як спосіб відновлення справедливості: аналіз засобів здійснення

Андреєв Дмитро Володимирович (доцент кафедри цивільного права та правового забезпечення туризму Київського університету туризму, економіки і права, кандидат юридичних наук)

23. Менталітет: наукові підходи, визначення, типологія

Балтаджи Поліна Миколаївна (завідувач кафедри загальноправових дисциплін Одеського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук)

24. Принципи конституційно-правової відповідальності

Батанова Наталія Миколаївна (науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, кандидат юридичних наук)

25. Національне та міжнародне право: порівняльно-правовий вимір

Білозьоров Євген Вікторович (доцент кафедри теорії держави та права Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук)

26. Порівняльна характеристика властивостей та принципів права (теоретико-правовий аспект)

Біржакова Євгенія Олександрівна (аспірантка Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України)

27. Провадження з перевірки судових рішень у проекті КПК України: здобутки і прорахунки

Бобечко Назар Ростиславович

(доцент кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету ім. Івана Франка, кандидат юридичних наук)

28. Правовий компроміс і правовий конфлікт як ціннісні виміри права

Бобровник Світлана Василівна (професор кафедри теорії та історії держави і права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук)

29. Принципи права: окремі онтологічні, гносеологічні та аксіологічні проблеми

Богініч Олег Леонідович (старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник)

30. Ціннісна поведінкова модель шляхтича за Литовським статутом 1529 р.

Бондарук Тетяна Іванівна (старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник)

31. Історико-філософський аспект природно-правового і позитивно-правового принципів праворозуміння

Васецький Вячеслав Юрійович (науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, кандидат юридичних наук)

32. Кримінальна відповідальність батьків за доведення до самогубства власної неповнолітньої дитини

Ващенко Анна Григорівна (аспірантка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»)

33. Основоположні принципи кодифікації законодавства

Вергелес Денис Євгенійович (аспірант Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України)

34. Верховенство права в Украине: проблемно-перспективный аспект

Винницкий Александр Александрович (студент Одесского национального университета им. І.І. Мечникова)

35. Проблеми законодавчого регулювання надання адміністративних послуг

Власов Андрій Олександрович (старший викладач кафедри адміністративного, господарського та фінансового права Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України)

36. Диспозитивність як принцип цивільного процесуального права та його реалізація при розгляді справ про визначення шлюбу недійсним

Войтенко Тетяна Віталіївна (здобувач Національної академії внутрішніх справ України, суддя Подільського районного суду м. Києва)

37. Новий погляд на громадянське суспільство: реалії і перспективи

Волкова Олена Миколаївна (аспірантка Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України)

38. Забезпечення права на страйк у міжнародно-правових актах, ратифікованих Україною

Волохов Олексій Сергійович (аспірант Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України)

39. Деякі проблеми реалізації принципів бюджетної системи України

Воротіна Наталія Вікторівна (старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, кандидат юридичних наук, доцент)

40. Ціннісний вимір взаємодії принципів права і принципів моралі

Гетьман-П`ятковська Ірина Анатоліївна (доцент кафедри теорії держави і права Херсонського державного університету, кандидат юридичних наук, доцент)

41. Щодо окремих негативних аспектів податкового законодавства у сфері підприємницького права

Гізун Наталя Сергіївна (студентка Політико-правового коледжу «АЛСКО»)

42. Принцип рівності в гендерних правовідносинах

Гольцов Ілля Сергійович (студент Політико-правового коледжу «АЛСКО»)

43. Взаємозв’язок та взаємоузгодження основоположних принципів права та нетипових соціальних регуляторів

Гольцова Ольга Євгенівна (аспірантка Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України)

 

44. Принципи здійснення договору дарування

Грабарчук Сергій Григорович (молодший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України)

45. Деякі аспекти співвідношення права та моралі на сучасному етапі

Грабова Олександра Владиславівна (студентка Політико-правового коледжу «АЛСКО»)

46. Ідея правосвідомості у праві: історичний аспект

Гусарєва Олена Станіславівна (старший викладач кафедри цивільного права та процесу Національного авіаційного університету, кандидат юридичних наук)

47. Соціальна функція сучасної держави у контексті розвитку основоположних принципів права

Данич Оксана Федорівна (аспірантка Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України)

48. Принцип верховенства права як основа розвитку правової держави та громадянського суспільства

Денисюк Максим Володимирович (аспірант Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України)

49. Значення та роль держави в сфері правотворчої діяльності в сучасних умовах: постановка проблеми

Дідич Тарас Олегович (завідувач кафедри теорії та історії держави і права Київського університету права НАН України, кандидат юридичних наук)

50. Правовий нігілізм в Україні: випадковість чи закономірність?

Дьоміна Катерина Андріївна (студентка Політико-правового коледжу «АЛСКО»)

51. Інформаційна держава як концепція новітньої доби

Жуков Євген Вікторович (аспірант Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова)

52. Правова поведінка та основоположні принципи права

Захаркевич Тимофій Сергійович (аспірант Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України)

53. До питання генезису приватного права

Зелена Ірина Володимирівна (ад’юнкт Національної академії внутрішніх справ)

54. Соціальна цінність юридичних конструкцій у процесі розвитку права

Зінченко Ольга Володимирівна (здобувач Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України)

55. Проблеми реалізації принципу колегіального розгляду цивільних справ в провадженні у зв’язку із нововиявленими обставинами

Ізарова Ірина Олександрівна (доцент кафедри правосуддя Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук)

56. Порівняльно-правовий метод як методологічний інструментарій прихильників наукового напряму «політики права»

Іванова Анастасія Юріївна (науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, кандидат юридичних наук)

57. Принципи справедливості та гуманізму у кримінальному праві

Івченко Вікторія Вадимівна (студентка Політико-правового коледжу «АЛСКО»)

58. Верховенство права як ціннісна складова демократії

Кабанець Олександр Сергійович

(аспірант Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України)

59. Верховенство права як ціннісна характеристика права

Карась Аліна Геннадіївна (здобувач Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України)

60. Правова реальність як вияв цінності права: підходи до характеристики

Карпічков Віталій Олександрович (аспірант Київського національного університету ім. Тараса Шевченка)

61. Казуальне тлумачення норми права: аксіологічний аспект

Кириченко Олена Миколаївна (старший викладач кафедри теорії держави та права Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук)

62. Правове регулювання україно-іспанських відносин у сфері економічного та промислового співробітництва

Князєва Діана Олегівна (аспірантка Одеського національного університету ім. І.І.  Мечникова)

63. Деонтологічні засади забезпечення соціального партнерства за участю міліції

Козік Марина Анатоліївна (здобувач кафедри теорії держави і права Національної академії внутрішніх справ)

64. До питання про особливості механізму припинення зобов’язань в силу правоприпиняючого юридичного факту – передання відступного

Коструба Анатолій Володимирович (доцент кафедри цивільного та трудового права Таврійського Національного університету ім. В.І. Вернадського, кандидат юридичних наук, доцент)

65. Правове регулювання в контексті дії права та його основоположних принципів

Котенко Олег Анатолійович (аспірант Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України)

66. Визначення поняття трудової міграції

Кравченко Володимир Григорович (аспірант Київського національного торговельно-економічного університету)

67. Основні форми упорядкування нормативної правової термінології

Кушнарьова Оксана Володимирівна (головний спеціаліст Департаменту забезпечення документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян Секретаріату Кабінету Міністрів України)

68. «Суверенітет» як базова категорія інститутів і принципів конституційного права України

Куян Ірина Анатоліївна (старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, кандидат юридичних наук)

69. Робота Міністерства народного здоров’я та опікування з розвитку медичної освіти в Українській державі у 1918 р.

Лебедєв Дмитро В’ячеславович (аспірант Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова)

70. Правова держава: поняття та принципи

Лебедєва Олена В’ячеславівна (здобувач Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України)

71. Значення дії соціальних норм у суспільному житті

Лисюк Ігор Іванович (аспірант Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України)

72. Співробітництво миротворчих місій Організації Об’єднаннях Націй: участь України

Лук’янов Олексій Леонідович (аспірант Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України)

73. Концептуальні підходи щодо розуміння сутності позитивного права

Луцький Роман Петрович (доцент кафедри церковно-канонічних та конституційно-правових дисциплін Івано-Франківського університету імені Короля Данила Галицького, кандидат юридичних наук)

74. Принцип рівності у праві як ціннісна складова гендерної політики

Львова Олена Леонідівна (старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, кандидат юридичних наук)

75. Верховенство права як принцип природного права

Макаренко Лариса Олександрівна (старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, кандидат юридичних наук)

76. Удосконалення рівня правової культури суспільства як дієвий принцип розвитку правової системи України

Матат Андрій Володимирович (студент Політико-правового коледжу «АЛСКО»)

77. Роль місцевих бюджетів у становленні фінансової основи місцевого самоврядування

Матущак Мар’яна Романівна (студентка Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова)

78. Якість як обов’язкова вимога дієвого закону

Мельник Алла Анатоліївна (здобувач Київського національного університету

ім. Тараса Шевченка)

79. Релігійні норми як соціально-правотворчі чинники суспільства

Міма Ірина Володимирівна (доцент кафедри цивільно-правових дисциплін відокремленого структурного підрозділу Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук)

80. Медіація як альтернативна форма вирішення спорів

Мішина Жанна Валеріївна здобувач Національної академії внутрішніх справ України)

81. Критерії трудової правосуб’єктності фізичної особи-роботодавця

Михайлюк Яна Богданівна (студентка Київського національного університету

ім. Тараса Шевченка)

82. Соціальна цінність та призначення державної дисципліни

Мозолюк-Боднар Людмила Миколаївна (аспірантка Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України)

83. Принцип історизму у царині досліджень вітчизняної соціології права кінця ХІХ – початку ХХ століття

Музика Ірина Володимирівна (старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, кандидат юридичних наук, доцент)

84. Принципи державного управління у сфері альтернативної енергетики України

Мусієнко Тетяна Володимирівна (аспірантка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»)

85. Суверенітет як обов’язок: нове розуміння концепту

Нігреєва Олена Олександрівна (доцент кафедри загальноправових дисциплін та міжнародного права Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, кандидат юридичних наук)

86. Історико-правова еволюція інституту банкрутства

Опенько Дзвенислава Анатоліївна (здобувач Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова)

87. Чи обтяжує покарання за незаконне проведення аборту вагітність потерпілої?

Павленко Ірина Володимирівна (аспірантка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»)

88. Принципи місцевого самоврядування, принципи муніципального права та принципи служби в органах місцевого самоврядування в Україні: проблеми співвідношення та взаємодії

Падалко Геннадій Вадимович (кандидат юридичних наук)

89. Принципи та вимоги права як основоположні засади правозастосовчої діяльності

Перепелюк Анна Михайлівна (аспірантка Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України)

90. Загальна характеристика державного регулювання діяльності банків в Україні

Плотнікова Марія Володимирівна (здобувач Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України)

91. Теоретико-правові засади правового регулювання повної матеріальної відповідальності працівника

Поп Сніжана Йосипівна (cтудентка Київського національного університету

ім. Тараса Шевченка)

92. Організаційно-правові засади розвитку правової освіти у загальноосвітніх навчальних закладах України

Потапенко Наталія Анатоліївна (аспірантка Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України)

93. Принципи репрезентативності та дезінтермедіації в конституційному процесуальному праві як його ціннісні орієнтири

Приходько Христина Вікторівна (завідувач кафедри муніципального права Академії муніципального управління, кандидат юридичних наук, доцент)

94. Загальні засади цивільного права: принцип справедливості, добросовісності, розумності

Ралдугіна Дар’я Володимирівна (студентка Політико-правового коледжу «АЛСКО»)

95. Механізм зближення національних правових систем

Ротару Анастасія Володимирівна (аспірантка Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України)

96. Договір про спільну діяльність як форма державно-приватного партнерства

Самойленко Ольга Сергіївна (студентка Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова)

97. Загальні принципи права в контексті конституціоналізму: теоретичний огляд

Санченко Дмитро Євгенович (студент Політико-правового коледжу «АЛСКО»)

98. До дискусії про співвідносність сутності та принципів юридичної відповідальності

Свиридюк Наталія Петрівна (доцент кафедри теорії держави і права Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук)

99. Принципи публічної фінансової діяльності як системоутворюючі поняття фінансового права

Семчик Ольга Олександрівна (старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, кандидат юридичних наук)

100. Правові презумпції та їх взаємозв’язок з принципами трудового права

Сімутіна Яна Володимирівна (старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, кандидат юридичних наук)

101. Евристичний потенціал правової політології в осмисленні політико-правової дійсності

Сотник Антоніна Леонідівна (аспірант Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України)

102. Загальні принципи права як джерело права Європейського Союзу

Стрєльцова Ольга Вікторівна (молодший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, кандидат юридичних наук)

103. Принципи правового порядку: деякі аспекти розгляду

Ступак Андрій Леонідович (аспірант Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України)

104. Основоположні принципи права: загальна характеристика та деякі аспекти реалізації

Сунєгін Сергій Олександрович

(молодший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, кандидат юридичних наук)

105. Принципи громадянства: поняття, теоретичні проблеми систематизації та класифікації

Суржинський Максим Ігорович (молодший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України)

106. Принципи та деякі аспекти захисту авторського права в України на сучасному етапі

Сурмак Вікторія Вікторівна (студентка «Політико-правового коледжу «АЛСКО»)

107. Соціальна цінність права

Тарабукін Олексій Юрійович (аспірант Київського національного університету

ім. Тараса Шевченка)

108. Принципи юридичної відповідальності в системі принципів права

Тарахонич Тетяна Іванівна (старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник)

109. Правосвідомість молоді як системоутворюючий фактор правової демократичної держави

Ткачук Альона Сергіївна (аспірантка Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова)

110. Принцип рівності в українському праві козацько-гетьманської доби

Худояр Леся Вікторівна (провідний інженер Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України)

111. Принципи та підстави притягнення до адміністративної відповідальності працівників органів внутрішніх справ

Цюприк Наталія Олександрівна (старший викладач-методист навчально-методичного центру «Національна академія внутрішніх справ»)

112. Роль основоположних принципів права у законодавстві України

Червінська Наталія Володимирівна (здобувач Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України)

113. Роль судебного прецедента в правовых системах

Чумак Виктория Геннадиевна (студентка Одесского национального университета им. И.И. Мечникова)

114. Роль та значення принципів права в системі права

Шаганенко Володимир Петрович (аспірант Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України)

115. Двосторонні інвеститиційні договори як правова основа для захисту іноземних інвесторів та їхніх інвестицій

Шемшученко Сергій Олегович (аспірант Інституту законодавства Верховної Ради України)

116. Визначальна роль народного суверенітету для конституційного принципу народовладдя

Щербанюк Оксана Володимирівна (доцент кафедри конституційного, адміністративного і фінансового права юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, кандидат юридичних наук)

117. Відкликання представника у теорії та практиці народного представництва

Юркевич Христина Ігорівна (аспірант Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України)


         Під науковим керівництвом доктора юридичних наук, професора Наталії Миколаївни Оніщенко в роботі конференції прийняли активну участь студенти Політико-правового коледжу «АЛСКО». 
        
Студент коледжу «АЛСКО» Гольцов Ілля, за рішенням оргкомітету, був нагороджений грамотою за науково-обґрунтовану доповідь та від директора Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, академіка НАН України Юрія Сергійовича Шемшученка отримав цінний подарунок.
        
Учасниками щорічної науково-практичної конференції «Основоположні принципи права як його ціннісні виміри» були прийняті рекомендації. В документі, зокрема містилось питання щодо підготовки матеріалів доповідей всіх учасників наукового заходу для опублікування в науково-практичному журналі «Альманах права». Випуск юридичного журналу планується восени поточного року.